stawiamy na komunikację

Obsługując wspólnoty mieszkaniowe stawiamy na komunikację. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Działamy tak, aby wszystkim mieszkało się dobrze. Administrujemy, nadzorujemy porządek części wspólnych, stan techniczny powierzonych obiektów, raportujemy, spotykamy się z mieszkańcami – stajemy się częścią Wspólnoty, jej codziennego funkcjonowania, gospodarowania jej finansami, eksploatacją. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za wszelkie sprawy Wspólnoty, dbamy o jej rozwój.

Pogotowie techniczne

Poczucie bezpieczeństwa oraz komfort mieszkańców Wspólnoty traktujemy priorytetowo, dlatego oferujemy całodobowe pogotowie awaryjne. Telefon alarmowy, działający po godzinach pracy administracji, w nocy, weekendy oraz święta jest rozwiązaniem, które pozwoli Państwu zgłaszać wszelkie problemy.

gospodarze osiedla

Nasi konserwatorzy oraz pracownicy porządkowi każdego dnia przebywają na terenie osiedla, dbają o czystość części wspólnych, tereny zielone, usuwają drobne usterki techniczne, są do dyspozycji mieszkańców w razie awarii.

Obsługę prowadzimy w zakresach:

zarządzania

administracji

obsługi
księgowo-prawnej

obsługi technicznej

 1. Zawieranie i realizacja umów pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową a firmami:
 • dostarczającą wodę i odprowadzającą ścieki
 • doprowadzającą energię elektryczną do części wspólnej budynku
 • dostarczającą gaz
 • innych w razie potrzeb
 • składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w imieniu właścicieli
 1. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej
 2. Przygotowanie projektu rocznego planu przychodów i kosztów utrzymania nieruchomości
 3. Zwoływanie zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z przygotowaniem projektów uchwał
 4. Windykacja należnych opłat od członków Wspólnoty Mieszkaniowej
 5. Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz jak i w stosunkach pomiędzy Wspólnotą a poszczególnymi Właścicielami.
 1. Dyżury administratora na terenie nieruchomości
 2. Kontrola utrzymania porządku i czystości w nieruchomości wspólnej tj. klatkach schodowych, pomieszczeniach technicznych, terenach zielonych, parkingach.
 3. Dbałość o bezpieczeństwo budynku jak i jego mieszkańców poprzez:
 • zlecanie kontroli technicznej i okresowych przeglądów nieruchomości instalacji i urządzeń zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane”
 • zlecanie napraw bieżących, robót konserwacyjnych, organizowanie usuwania skutków awarii oraz kontrola ich wykonania
 • ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz OC Wspólnoty
 1. Zlecanie remontów objętych planem, na mocy uchwał podjętych przez właścicieli
 2. Przyjmowanie od użytkowników lokali zgłoszeń o awariach i zlecanie ich usuwania
 3. Prowadzenie rejestru usterek i uszkodzeń nieruchomości i ich pisemne zgłaszanie zarządowi /deweloperowi
 4. Wykonywanie innych czynności określonych uchwałami Wspólnoty podjętymi zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi
 5. Bezpłatne dokonywanie odczytów urządzeń służących do indywidualnego pomiaru zużycia zimnej wody w poszczególnych lokalach.
 1. Przygotowywanie dyspozycji przelewów za dostarczone media i wykonane usługi
 2. Terminowa realizacja płatności z rachunku bankowego Wspólnoty za dostawy i usługi
 3. Prowadzenie rozliczeń księgowych Wspólnoty zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ewidencją wpłat zaliczek dokonywanych rzez Członków Wspólnoty
 4. Kontrola wydatków ponoszonych na koszty utrzymania nieruchomości
 5. Naliczanie poszczególnym właścicielom lokali wysokości zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości oraz media
 6. Wystawianie rachunków , faktur i innych dokumentów potwierdzających wykonywane operacje gospodarcze
 7. Naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności  w wysokości ustalonej uchwałą wspólnoty 
 8. Dokonywanie okresowych rozliczeń zaliczek pobranych na :
 • zużycie wody i kanalizacji
 • centralne ogrzewanie
 • ciepłą wodę
 1. Przygotowanie rocznych rozliczeń wykonania planu wpływów i wydatków na koszty utrzymania nieruchomości oraz kosztów indywidualnego zużycia mediów za rok ubiegły
 2. Przygotowanie dla potrzeb Zarządu Wspólnoty okresowych sprawozdań finansowych i raportów o strukturze wpływów i wydatków
 3. Przygotowanie dokumentów umożliwiających sądową windykację należności
 4. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości
 1. zapewnienie obsługi prawnej w zakresie podstawowych zagadnień dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej
 2. Przygotowywanie umów
 3. zapewnienie obsługi prawnej w zakresie przygotowania wezwań do zapłaty oraz wezwań przedsądowych
 4. prowadzenie windykacji sądowej , na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, należności z tytułu kosztów zarządu

Stawiamy na nowoczesne zarządzanie. Chcemy, aby nasza oferta była maksymalnie dostosowana do Państwa potrzeb. Chętnie o nich z Państwem porozmawiamy. Zapraszamy na spotkanie.

mieszkasz dobrze

zapraszamy do kontaktu

warszawa (siedziba)

 • ul. Foksal 2 | 00-366 Warszawa
 • +48 664 961 007
 • ncc@ncc-nieruchomosci.pl

Katowice

 • ul. Żwirki i WIgury 7 | 40-063 Katowice
 • +48 32 781 51 80
 • ncc.katowice@ncc-nieruchomosci.pl

Poznań

 • +48 534 061 633
 • ncc.poznan@ncc-nieruchomosci.pl

wrocław

 • ul. Kobierzycka 10 | 52-315 Wrocław
 • +48 608 661 599
 • ncc.wroclaw@ncc-nieruchomosci.pl

kraków

 • ul. Lindego 13/21 | 30-148 Kraków
 • +48 12 446 90 85
 • ncc.krakow@ncc-nieruchomosci.pl

GLIWICE

 • +48 729 062 046
 • ncc.gliwice@ncc-nieruchomosci.pl