Oferta

POMOC W ORGANIZOWANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

 • przygotowanie zawiadomień, projektów uchwał i prowadzenie pierwszego Zebrania Ogółu Właścicieli Lokali (wybór zarządu wspólnoty zgodnie z art. 20 ustawy o własności lokali), określenie w umowie sposobu zarządu nieruchomością wspólną – art. 18 ust. 1 w/w ustawy, zmiana określonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną – art. 18 ust. 2a w/w ustawy pomoc w przejęciu nieruchomości od dewelopera, gminy, spółdzielni mieszkaniowej, poprzedniego zarządcy
 • uzyskanie numeru statystycznego REGON
 • założenie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej w wybranym banku
 • zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego w celu uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP
 • przystąpienie lub rezygnacja od podatku od towarów i usług VAT
 • składanie do urzędu skarbowego zwolnienia ze składania sprawozdań miesięcznych
 • pomoc w tworzeniu statutu wspólnoty mieszkaniowej oraz regulaminu porządku domowego
 • określenie szczegółowych granic nieruchomości wspólnej, w ramach których wszelkie prace finansowane będą z funduszu wspólnoty (poza tymi granicami koszty prac ponoszą właściciele lokali lub najemcy)
 • wybór sposobu prowadzenia rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej, a wraz z nim zasad rozliczania na poszczególne lokale kosztów świadczeń ponoszonych z funduszy wspólnoty
 • ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną.

 

 

OBSŁUGA PRAWNA

 • obsługa prawna wspólnoty mieszkaniowej w zakresie: przygotowywania opinii prawnych i umów, windykacji
   

 

KSIĘGOWOŚĆ I EWIDENCJA POZAKSIĘGOWA

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej
 • rozliczanie wszystkich poniesionych nakładów i kosztów związanych z nieruchomością wspólną pomiędzy wszystkich właścicieli proporcjonalnie do ich udziałów
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości
 • przechowywanie i zabezpieczenie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości w siedzibie firmy a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami.

 

OBSŁUGA BANKOWA

 • prowadzenie rozliczeń działalności bieżącej przez rachunek bankowy
 • prowadzenie indywidualnych kont rozliczeniowych NRB właścicieli

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców
 • potwierdzanie uprawnień do przebywania w lokalu
 • negocjowanie, podpisywanie i renegocjowanie dotychczasowych umów z przedsiębiorstwami dostarczającymi do budynku energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę, usuwającymi nieczystości stałe i płynne, świadczącymi inne usługi dla nieruchomości prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, pocztą, bankami
 • obliczanie i obciążanie właścicieli kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości zgodnie z uchwałą właścicieli lokali
 • udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością oraz o stanie rozliczeń z tytułów wymienionych w punkcie poprzedzającym, w zakresie dotyczącym ich lokali
 • przedstawianie zarządowi wspólnoty mieszkaniowej do zaakceptowania sprawozdania finansowego oraz opisu działalności merytorycznej za ostatni rok, w terminie do końca marca każdego roku, które to sprawozdania będą stanowiły podstawę do udzielenia zarządowi wspólnoty absolutorium przez Zebranie Ogółu Właścicieli Lokali Wspólnoty Mieszkaniowej
 • wykonywanie na polecenie zarządu wspólnoty lub na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej wszelkich czynności związanych ze zwoływaniem zebrań oraz powiadamianiem właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów pod uchwałą
 • wyszukiwanie lokali przeznaczonych na zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej (opłacenie takiego lokalu jest kosztem ponoszonym przez wspólnotę)

 

POMOC PRZY UBEZPIECZENIU BUDYNKU

 • przygotowanie różnych wariantów ubezpieczenia oraz zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych w celu wybrania najkorzystniejszej opcji.

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • pobieranie i windykacja należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną i kosztów funduszu remontowego, poprzez wystawianie rachunków, książeczek opłat, właściwych faktur na okres ustalony przez wspólnotę mieszkaniową (miesięcznie, kwartalnie, rocznie)
 • naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności w wysokości ustalonej uchwałą wspólnoty
 • dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień
 • dochodzenie na drodze sądowej, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego.
10000ZADOWOLONYCH KLIENTÓW
200PRACOWNIKÓW
70NIERUCHOMOŚCI
10LAT DOŚWIADCZENIA