Nadzór

Nadzór nad bieżącą konserwacją i przeglądami technicznymi

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji
 • nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków w nieruchomości
 • nadzór i terminowe wykonywanie remontów bieżących zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali
 • dobór firmy konserwującej domofony, antenę zbiorczą i urządzenia dźwigowe ( windy, podnośniki) uzależniamy od ich typu, wieku i stanu eksploatacji, po przeprowadzeniu postępowania ofertowego nadzór inspektorów nadzoru budowlanego, okresowe kontrole ogólnobudowlane, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych
 • zlecanie i nadzór rocznych i pięcioletnich kontroli budynku i instalacji w nim się znajdujących zgodnie z przepisami prawa budowlanego planowanie niezbędnych remontów
 • sporządzanie wstępnych kosztorysów remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonania zaplanowanych prac
 • bieżące informowanie zarządu wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.

 

Nadzór nad utrzymaniem czystości

 • zapewniamy usługi utrzymania czystości w stawkach uzależnionych od specyfiki danego budynku wspólnoty (jego wielkości, sprzątania ręcznego lub użycia maszyn czyszczących, pielęgnacji zieleni, użycia odpowiednich środków czyszczących itp.)
 • częste kontrole administratora osób sprzątających pod względem rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych stosowanych do utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia w okresie zimowym kontrola stanu nawierzchni chodników na terenie wspólnoty, usuwania śniegu, posypywania piaskiem i skuwania lodu
 • kontrolowanie na obszarze wokół budynku wszelkich nieprawidłowości, np. wycieków wody, zniszczeń wywołanych siłami przyrody, stanu oświetlenia, stanu chodnika.
 • przeniesienie odpowiedzialności, uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej, na właścicieli zwierząt domowych za nieczystości i szkody powstałe przy wyprowadzaniu zwierząt.

 

NADZÓR WYWÓZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I GABARYTÓW

 • realizowanie i kontrolowanie ustaleń umowy dotyczącej wywozu nieczystości.