• log-ncc11

  Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, komfortu i zwiększenie wartości nieruchomości dla ich właścicieli.

O nas

NCC Nieruchomości Sp. z o.o.

Firma NCC Nieruchomości Sp. z o.o. od wielu lat zajmuje się profesjonalną obsługą nieruchomości obejmując swym działaniem miasta Katowice, Kraków, Warszawę i Wrocław. Naszymi filarami jest zarządzane i administrowanie nieruchomościami.

Naszym celem jest zapewnienie właścicielom i mieszkańcom, zarządzanych i administrowanych przez nas nieruchomości poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu i zwiększenie wartości nieruchomości dla ich właścicieli. Naszą specjalnością jest obsługa nieruchomości komercyjnych, nieruchomości zabytkowych oraz wspólnot mieszkaniowych. Stawiamy na jakość obsługiwanych nieruchomości poprzez zatrudnianie profesjonalnej kadry oraz stosowanie najnowszych rozwiązań informatycznych. Zapraszamy do współpracy.

ZADOWOLENIE MIESZKAŃCÓW

Naszym najważniejszym celem jest dbanie o zadowolenie mieszkańców i dobre relacje.

WYGODA I KOMFORT

Dbamy o wygodę i komfort mieszkańców. Nasi pracownicy aktywnie pracują na nieruchomościach, są dostępni na co dzień i są otwarci na bieżące rozwiązywanie problemów.

DOBRA KOMUNIKACJA

Z naszymi Klientami zawsze rozmawiamy, jesteśmy otwarci na ich potrzeby i uwagi. Nie zapominamy o dobrych relacjach z naszymi kontrahentami, którzy świadczą usługi na nieruchomościach.

DBAMY RÓWNIEŻ O PRACOWNIKÓW

Zarządzamy naszymi pracownikami w sposób odpowiedzialny i prospołeczny.

Historia firmy

Firma NCC Nieruchomości powstała w 2002 roku. Główne obszary działania to zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi. Po za rynkiem warszawskim spółka prowadzi działalność na terenie aglomeracji krakowskiej, śląskiej i wrocławskiej. Naszą specjalizacją jest współpraca z deweloperami już na etapie prac projektowych a następnie na sprawnym przejmowaniu gotowych obiektów.

Spółka zatrudnia bądź na stałe współpracuje z 30 osobowym personelem, który rokrocznie jest szkolony i podwyższa swoje kwalifikacje.

NCC Nieruchomości współpracuje z ponad 100 dostawcami usług na zarządzanych przez siebie nieruchomościach. Współpraca z nimi oparta jest na partnerskich zasadach i wypracowaniu długookresowej współpracy.

Oferta

POMOC W ORGANIZOWANIU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

 • przygotowanie zawiadomień, projektów uchwał i prowadzenie pierwszego Zebrania Ogółu Właścicieli Lokali (wybór zarządu wspólnoty zgodnie z art. 20 ustawy o własności lokali), określenie w umowie sposobu zarządu nieruchomością wspólną – art. 18 ust. 1 w/w ustawy, zmiana określonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną – art. 18 ust. 2a w/w ustawy pomoc w przejęciu nieruchomości od dewelopera, gminy, spółdzielni mieszkaniowej, poprzedniego zarządcy
 • uzyskanie numeru statystycznego REGON
 • założenie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej w wybranym banku
 • zgłoszenie do właściwego urzędu skarbowego w celu uzyskania Numeru Identyfikacji Podatkowej NIP
 • przystąpienie lub rezygnacja od podatku od towarów i usług VAT
 • składanie do urzędu skarbowego zwolnienia ze składania sprawozdań miesięcznych
 • pomoc w tworzeniu statutu wspólnoty mieszkaniowej oraz regulaminu porządku domowego
 • określenie szczegółowych granic nieruchomości wspólnej, w ramach których wszelkie prace finansowane będą z funduszu wspólnoty (poza tymi granicami koszty prac ponoszą właściciele lokali lub najemcy)
 • wybór sposobu prowadzenia rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej, a wraz z nim zasad rozliczania na poszczególne lokale kosztów świadczeń ponoszonych z funduszy wspólnoty
 • ustalanie wysokości zaliczek wnoszonych przez właścicieli lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną.

 

 

OBSŁUGA PRAWNA

 • obsługa prawna wspólnoty mieszkaniowej w zakresie: przygotowywania opinii prawnych i umów, windykacji
   

 

KSIĘGOWOŚĆ I EWIDENCJA POZAKSIĘGOWA

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej
 • rozliczanie wszystkich poniesionych nakładów i kosztów związanych z nieruchomością wspólną pomiędzy wszystkich właścicieli proporcjonalnie do ich udziałów
 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości
 • przechowywanie i zabezpieczenie, a w stosownym czasie archiwizowanie dokumentów wspólnoty i dokumentacji dotyczącej nieruchomości w siedzibie firmy a także sporządzanie lub zlecanie sporządzenia takiej dokumentacji odpowiednio do wymogów przewidzianych przepisami.

 

OBSŁUGA BANKOWA

 • prowadzenie rozliczeń działalności bieżącej przez rachunek bankowy
 • prowadzenie indywidualnych kont rozliczeniowych NRB właścicieli

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE

 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców
 • potwierdzanie uprawnień do przebywania w lokalu
 • negocjowanie, podpisywanie i renegocjowanie dotychczasowych umów z przedsiębiorstwami dostarczającymi do budynku energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę, usuwającymi nieczystości stałe i płynne, świadczącymi inne usługi dla nieruchomości prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed osobami fizycznymi i prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej, pocztą, bankami
 • obliczanie i obciążanie właścicieli kosztami utrzymania części wspólnej nieruchomości zgodnie z uchwałą właścicieli lokali
 • udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością oraz o stanie rozliczeń z tytułów wymienionych w punkcie poprzedzającym, w zakresie dotyczącym ich lokali
 • przedstawianie zarządowi wspólnoty mieszkaniowej do zaakceptowania sprawozdania finansowego oraz opisu działalności merytorycznej za ostatni rok, w terminie do końca marca każdego roku, które to sprawozdania będą stanowiły podstawę do udzielenia zarządowi wspólnoty absolutorium przez Zebranie Ogółu Właścicieli Lokali Wspólnoty Mieszkaniowej
 • wykonywanie na polecenie zarządu wspólnoty lub na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej wszelkich czynności związanych ze zwoływaniem zebrań oraz powiadamianiem właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w drodze indywidualnego zbierania głosów pod uchwałą
 • wyszukiwanie lokali przeznaczonych na zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej (opłacenie takiego lokalu jest kosztem ponoszonym przez wspólnotę)

 

POMOC PRZY UBEZPIECZENIU BUDYNKU

 • przygotowanie różnych wariantów ubezpieczenia oraz zestawienie ofert kilku towarzystw ubezpieczeniowych w celu wybrania najkorzystniejszej opcji.

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 • pobieranie i windykacja należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną i kosztów funduszu remontowego, poprzez wystawianie rachunków, książeczek opłat, właściwych faktur na okres ustalony przez wspólnotę mieszkaniową (miesięcznie, kwartalnie, rocznie)
 • naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności w wysokości ustalonej uchwałą wspólnoty
 • dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień
 • dochodzenie na drodze sądowej, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego.


10000ZADOWOLONYCH KLIENTÓW


200PRACOWNIKÓW


70NIERUCHOMOŚCI


10LAT DOŚWIADCZENIA


UTYLIZACJA I ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Ze względu na liczne pytania związane z utylizacją starego i zepsutego sprzętu w mieszkaniu kierujemy państwa do firmy, która bezpłatnie odbierze go i zutylizuje.

telefon 12 292 66 66
STrona WWW elektrośmieciarka

Nadzór

Nadzór nad bieżącą konserwacją i przeglądami technicznymi

 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji
 • nadzór przy usuwaniu awarii i ich skutków w nieruchomości
 • nadzór i terminowe wykonywanie remontów bieżących zgodnie z planem przyjętym na dany rok kalendarzowy uchwałą właścicieli lokali
 • dobór firmy konserwującej domofony, antenę zbiorczą i urządzenia dźwigowe ( windy, podnośniki) uzależniamy od ich typu, wieku i stanu eksploatacji, po przeprowadzeniu postępowania ofertowego nadzór inspektorów nadzoru budowlanego, okresowe kontrole ogólnobudowlane, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych
 • zlecanie i nadzór rocznych i pięcioletnich kontroli budynku i instalacji w nim się znajdujących zgodnie z przepisami prawa budowlanego planowanie niezbędnych remontów
 • sporządzanie wstępnych kosztorysów remontów oraz wyszukiwanie kontrahentów oferujących najkorzystniejsze warunki wykonania zaplanowanych prac
 • bieżące informowanie zarządu wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzanych prac remontowych.

 

Nadzór nad utrzymaniem czystości

 • zapewniamy usługi utrzymania czystości w stawkach uzależnionych od specyfiki danego budynku wspólnoty (jego wielkości, sprzątania ręcznego lub użycia maszyn czyszczących, pielęgnacji zieleni, użycia odpowiednich środków czyszczących itp.)
 • częste kontrole administratora osób sprzątających pod względem rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych stosowanych do utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia w okresie zimowym kontrola stanu nawierzchni chodników na terenie wspólnoty, usuwania śniegu, posypywania piaskiem i skuwania lodu
 • kontrolowanie na obszarze wokół budynku wszelkich nieprawidłowości, np. wycieków wody, zniszczeń wywołanych siłami przyrody, stanu oświetlenia, stanu chodnika.
 • przeniesienie odpowiedzialności, uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej, na właścicieli zwierząt domowych za nieczystości i szkody powstałe przy wyprowadzaniu zwierząt.

 

NADZÓR WYWÓZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I GABARYTÓW

 • realizowanie i kontrolowanie ustaleń umowy dotyczącej wywozu nieczystości.

Wyjeżdżasz za granicę?
Posiadasz wiele lokali do wynajęcia?

Dla mieszkańców obsługiwanych przez nas budynków, oferujemy zarządzanie mieszkaniami oraz zarządzanie najmem.
 Standardowa opłata miesięczna wynosi 10% miesięcznego przychodu z najmu i waha się od 200,00 zł do 500,00 zł. W okresie, gdy mieszkanie jest nie wynajęte, cena ulega obniżeniu nawet do 0 zł!

Zakres usług:

 • Opracowywanie zasad najmu w porozumieniu z Właścicielem
 • Przygotowanie i przekazywanie lokalu w najem
 • Comiesięczne pobieranie czynszu i regulowanie zobowiązań
 • Przekazywanie dochodu z nieruchomości Właścicielom wraz z raportem miesięcznym
 • Prowadzenie działań windykacyjnych w razie takiej konieczności
 • Nadzór nad mieszkaniem i dokonywanie niezbędnych napraw

Usługi concierge

Usługi concierge to przepustka do bardziej komfortowego, wygodniejszego mieszkania i istotne podniesienie jakości życia. To wyeliminowanie problemu braku czasu, żmudnych, niesprawiających przyjemności obowiązków, to wskazanie możliwych rozwiązań i pomysłów, zanim niedająca spokoju kwestia urośnie do rangi problemu.

Dla konkretnych lokalizacji, na wyraźne zapotrzebowanie mieszkańców bądź deweloperów świadczymy usługi korzystania ze wszechstronnego, profesjonalnego i kompetentnego wsparcia asystentów concierge.  Asystenci oferują swoją pomoc nie tylko przy realizacji zwykłych, czasochłonnych obowiązków dnia codziennego, ale także w organizacji zleceń niezwykłych, indywidualnych, wymagających wiele kreatywności, inteligencji i sprytu.

Mieszkańcy mogą liczyć na pełne wsparcie Asystentów zarówno np. w organizacji:

 • codziennych zakupów (świeże pieczywo, mleko, prasa) dostarczanych „pod drzwi”,
 • zakupu leków w razie nagłej choroby,
 • wysyłania i odbierania korespondencji,
 • wyprowadzania psów,
 • usług pralni, krawca, szewca,
 • usług kosmetycznych realizowanych w domu Zamawiającego,
 • usług fizjoterapeutycznych,
 • usług rekrutacji osób sprzątających,
 • napraw RTV, AGD, usług „złotej rączki”,
 • usług specjalistycznych (m.in. podatkowych, tłumacza, serwisu komputerowego).

jak i ukierunkowanych na znaczne podwyższanie komfortu życia, jak np.

 • organizacja wypoczynku i czasu wolnego,
 • rezerwacja biletów na imprezy i organizacja ich odbioru,
 • doradztwo i pomoc w zakupie prezentów,
 • umawianie spotkań.

 

Usługi Concierge są realizowane przy pomocy zespołu asystentów fizycznie obecnych na terenie osiedla od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-19:00.

Wynagrodzenie z tego tytułu płatne jest w formie abonamentowej przez mieszkańców danego osiedla.

Referencje

Atal List Ref Budlex List Ref DDJM List Ref Drzymaly List Ref Energomontaż List Ref Glob Cars List Ref Inwest Pa List Ref Jagiellonska List Ref NCC Firma godna zaufania certyfikat OKAM List Ref SARP List Ref

Galeria Zdjęć

Kontakt

bądź z nami w kontakcie

Siedziba firmy

00-366 Warszawa
ul. Foksal 2
tel: +48 664 961 007
ncc@ncc-nieruchomosci.pl

Oddział Katowice

40-063 Katowice
ul. Żwirki i Wigury 7
tel: +48 32 781 51 80
tel: +48 600 373 700
ncc.katowice@ncc-nieruchomosci.pl

Oddział Wrocław

55-080 Kąty Wrocławskie ul 1 Maja 40
tel: +48 608 661 599
52-315 Wrocław
ul. Kobierzycka 10
tel: +48 608 661 599
ncc.wroclaw@ncc-nieruchomosci.pl

Oddział Kraków

30-148 Kraków
ul. Lindego 13/21
tel: +48 12 446 90 85
ncc.krakow@ncc-nieruchomosci.pl

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości